Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

2018-04-20 04:53:08.0   |   Program


null

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

  • 2018-05-22 05:21:45.0

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

  • 2018-05-22 04:09:01.0

ประกาศผังที่นั่งสอบและระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561

ประกาศผังที่นั่งสอบและระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561

  • 2018-05-21 05:41:30.0

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวัดความรู้ในส่วนที่ 1 คือการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิของสมาคมฯ ได้

  • 2018-03-12 04:05:13.0

ประกาศสมาคม

หนังสือชี้แจงกรณีเกี่ยวกับ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน

  • 2018-03-10 03:37:24.0

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

  • 2018-02-27 23:52:15.0

ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2560

  • 2018-02-27 23:52:15.0

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

  • 2018-04-11 07:11:06.0