การชำระค่าธรรมเนียม

2018-02-27 23:52:12.0

ในการชำระค่าธรรมเนียมของกิจกรรมประเภทต่างๆของสมาคม สมาชิกสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามบัญชีของสมาคมได้ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกใหม่ทุกประเภท/เปลี่ยนแปลงสถานภาพสมาชิกจากวิสามัญเป็นสามัญ การต่ออายุสมาชิกสมาคมทุกประเภท และการต่ออายุผู้ประเมินหลักทุกระดับชั้น ฝากเข้าบัญชี “สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 137-0-98709-9
  2. ค่าธรรมเนียมในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ทางสมาคมได้จัดขึ้น รวมถึงการอบรมสมาชิกใหม่ ฝากเข้าบัญชี “โครงการฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 137-0-98710-7
  3. ค่าธรรมเนียมในการสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ และชั้นสามัญ ฝากเข้าบัญชี “บัญชีเพื่อการจัดสอบผู้ประเมินหลัก สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 137-4-01388-4
  4. ทั้งนี้ เมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมทั้งระบุประเภท ของค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระมาที่ Email : vat.2012.vat@gmail.com หรือ Fax : 02-435-5712-13 ด้วย ทางสมาคมฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง