คุณสมบัติและประเภทสมาชิกของสมาคม

2018-02-27 23:52:11.0

หมวด ๓
สมาชิกภาพ

   คุณสมบัติของสมาชิก
    เป็นผู้มีสัญชาติไทย (ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์) และต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
    ไม่เคยถูกออกจากงาน เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง
    ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือโทษทางการเมือง
    ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสมาคม
   ประเภทสมาชิก
  สมาชิกทั้งหมดมี ๕ ประเภท
    สมาชิกวิสามัญได้แก่
    ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่อาจจำนองได้ จากสถานศึกษาที่สมาคมรับรองและประกอบวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
    ผู้ที่ประกอบวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีสถาบันที่ผู้นั้นทำงานอยู่รับรอง
   สมาชิกสามัญ ได้แก่
    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่อาจจำนองได้ และประกอบวิชาชีพประเมิน ค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และประกอบวิชาชีพประเมิน ค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
    ผู้ที่เป็นสมาชิกวิสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ตามที่สมาคมกำหนด
   สมาชิกอาวุโส ได้แก่
  ผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และประกอบวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ตามที่สมาคมกำหนด
   สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
  บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณหรือผู้มีอุปการคุณเป็นพิเศษอย่างเด่นชัดต่อสมาคมหรือ ต่อวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
   สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิติบุคคลตามข้อ ๕.๖ ของข้อบังคับของสมาคม